Program
Klub Seniora
Świadczenia rodzinne
Previous Next Play Pause

Zapytania ofertowe, przetargi

loading...
  Ważne komunikaty
  Pomoc sąsiedzka
  Nasze Trojaczki
  Sukcesy Sportowe
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOPS W GOŚCINIE ZA ROK 2020

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Gościno mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.

 • dla rodzin z min. 2 dzieci
 • wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny
 • termin ważności karty: bezterminowo dla rodziców, dla dzieci do 18 r. ż lub do ukończenia nauki max. do 26 r. ż.
 • dla osób 60+
 • wydawana bezpłatnie
 • karta ważna bezterminowo

Informacje i miejsce składania wniosków o wydanie kart:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 (Urząd Miejski, II piętro)
 • Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska | tel.: +48 94 35 133 90.
 

NSP

Dobry Start (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu Dobry Start (300+) przyznawał i wypłacał będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski należy składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUSza pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Oznacza to, że od dnia 01.07.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie realizował tego zadania. Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start” należy szukać na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


DODATEK MIESZKANIOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że ustawą z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono zmiany do ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych (od 1 lipca tylko zamieszkującym w tych lokalach);
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Od 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego z wymienionych wyżej. Będzie także przysługiwał w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przysługiwał będzie w/w osobom jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 40%,
 • wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.


Logotypy

 Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie realizował działania towarzyszące, które  mają na celu  wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

ZOBACZ CAŁY PROGRAM


PROGRAM RZĄDOWY
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wprowadzono wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym spożywania gorącego posiłku przygotowanego bezpośrednio w stołówce szkolnej.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w w/w formach przysługuje, jeżeli udokumentowany dochód (netto) nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego, tj. następujących kwot:

 •  792,00 zł na osobę w rodzinie,
 • 1.051,50 zł w przypadku osób w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

Do wniosku należy udokumentować wszelkie dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, z wyłączeniem świadczenia wychowawczego przyznanego w ramach Programu "Rodzina 500 plus".

Wnioski wraz z wymaganą do sprawy dokumentacją można składać w siedzibie GOPS Gościno (parter, pok. nr 2 i 3) od poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 do 11,00.

Szczegółowych informacji na temat Programu "Posiłek w szkole i w domu" udzielają pracownicy socjalni GOPS Gościno - tel. 94 35-120-89 lub 94 35-131-22.

Sporządziła: Anna Katarzyna Ostrowska


PORADA PRAWNIKA

Mając na względzie aktualną sytuację wprowadzenia stanu epidemii w Polsce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie wprowadza możliwość skorzystania z telefonicznej porady prawnika, psychologa oraz terapeuty uzależnień w ramach terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z porad prawnika i psychologa proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS Gościno:

 • Sekretariat - 94 3513122
 • Pracownicy socjalni - 94 3512089

Telefon bezpośredni do terapeuty uzależnień:

 • Krystyna Lisowska - 530 530 345 - Porady udzielane są w każdy dzień tygodnia.

Dyżur telefoniczny w GOPS Gościno pełniony jest pod numerami:

 • 94 35 13122 w godz. 7:00 do 15:00 - w dni od poniedziałku do piątku,
 • 695305251 w godz. 7:00 do 19:00 - w każdy dzień tygodnia

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program "Posiłek w szkole i w domu", który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (MP z 2015r., poz.821).

W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. Ponadto, pomoc ta będzie mogła być realizowana w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.

Należy podkreślić, że z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

 • 792,00 zł dla osoby w rodzinie,
 • 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Szczegółowych informacji nt. Programu udzielają pracownicy socjalni Ośrodka, w siedzibie GOPS Gościno lub pod numerem telefonu 94 35 120 89 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 11:00).


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Urzędu Miejskiego) przyjmowane są wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Gościno, którzy ukończyli 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:

 • małżonkom, na czas nieokreślony, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, mającym na utrzymaniu minimum dwoje dzieci,
 • dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia - w przypadku kontynuowania nauki,
 • dzieciom bez ograniczeń wiekowych jeżeli legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • rodzinom zastępczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 - go roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka.

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką.

Karty umożliwiają korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie w/w spraw są pracownicy GOPS Gościno:

Agnieszka Orłowska - nr tel. 94 35 133 90
Natalia Różańska - nr tel. 94 35 133 89


Świadczenie rodzicielskie - od stycznia 2016r.

Od 01.01.2016r. zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza ona nowy rodzaj świadczenia rodzinnego tj. świadczenie rodzicielskie.

Komunikat

Druk

Świadczenie rodzicielskie
KOMUNIKAT

Świadczenie rodzicielskie
DRUK

Pomoc sąsiedzka

"Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk,
Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk,
Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum,
Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum.
Pożyczy ci zapałki,
Pół masła, kilo soli,
Wysłucha twoich zwierzeń,
Choć głowa go boli"(…)

Alibabki "Dobrze mieć sąsiada"

Co raz więcej w naszym otoczeniu jest ludzi starszych i samotnych. Trudno czasem jest im wyjść z domu i załatwić podstawowe codzienne sprawy. To co dla nas nie stanowi problemu, dla osoby chorej, w podeszłym wieku, stanowi problem wielkiej wagi. Zrobienie zakupów, wyjście do lekarza, wykupienie recept, posprzątanie mieszkania czy przyrządzenie gorącego posiłku to wyczyn, który wymaga wsparcia drugiej osoby. Taką osoba możesz być TY - sąsiadko, sąsiedzie. Nasz projekt socjalny „Pomoc sąsiedzka” propaguje ideę pomocy sąsiedzkiej na terenie naszego miasta i gminy oraz pomaga w nawiązaniu kontaktów między osobami potrzebującymi pomocy a osobami gotowymi by jej udzielić. Naszym celem nie jest wyręczanie rodziny czy instytucji. Zaangażowanie najbliższego otoczenia jest dla naszego Ośrodka nieocenioną pomocą w pracy na rzecz osób starszych. Integracja środowiska lokalnego i przybliżenie problemów ludzi w podeszłym i sędziwym wieku oraz wsparcie w miejscu zamieszkania to priorytety naszego projektu. A przecież czasem potrzeba tak nie wiele trochę serca, uśmiechu i dobre słowo. Jeśli chcesz pomóc albo tej pomocy potrzebujesz zadzwoń.

Jeśli wiesz, iż ktoś oczekuje pomocy - zadzwoń lub przyjdź. GOPS w Gościnie Dział Pracy Socjalnej +48 94 35 120 89.

Zobacz materiały wideo o naszej akcji "Pomoc Sąsiedzka"

TELEEXPRSS (od 6min.57sek.) oraz SZCZECIN.TVP.PL (od 11min.11sek.)

Pomoc sąsiedzka

Nasze Trojaczki - pomoc i wsparcie

Gościńskie Trojaczki - nasza przyszłość…

W dniu 15.10.2010 roku nasze wspaniałe dziewczynki Marika, Marysia i Michalina - gościńskie trojaczki, obchodziły swoją miesięcznice. Urodziny na szczęście mogły odbywać się w domu rodzinnym, gdyż dziewczynki w dniu 29.09.2015 r. opuściły szczecińską klinikę na Pomorzanach. Takie narodziny zdarzają się raz na 6-7 tysięcy porodów, ale w tym roku to już 5 narodziny trojaczków na Pomorzanach.

Maluszki przyszły na świat 15.09.2015r. po godzinie 8 rano. Największa była Marika. Ważyła 2,9 kilograma. W przypadku Marysi i Michalinki waga wskazywała mniej niż dwa kilogramy (1780 g i 1650 g). Wszystkie trzy panny rodem z Gościna, mimo że urodziły się jako wcześniaki, były w dobrym stanie. To wielkie szczęście, bo zwykle przy ciążach mnogich, im bliżej terminu rozwiązania, tym większe zagrożenie komplikacjami.

- Byłam w szoku, kiedy usłyszałam, że to jednak trojaczki. Mój narzeczony, Damian, tata dziewczynek również - opowiada szczęśliwa mama Mariki, Marysi i Michaliny. - Ale szybko nasze zaskoczenie zastąpiła wielka radość. Żartujemy, że udało się nam zbudować rodzinę na zasadzie "raz a dobrze" - śmieje się pani Kasia Boczkowska.

Dziewczynki czują się dobrze, systematycznie przybierają na wadze i rosną. Na I miesiąc urodzin, dziewczynki z GOPS w Gościnie otrzymały prezent w postaci wyprawki niemowlęcej w skład której m.in. wchodziły kosmetyki, środki czystości, ubranka i zabawki. Odwiedziny i życzenia urodzinowe zostały przerwane karmieniem dziewczynek, gdyż cała trójka ma dobry apetyt - a mleko, Nan 3, którym karmione są maluszki idzie jak woda - stwierdza pani Kasia.

Trójeczka

Nasi Wspaniali zwycięzcy - brązowi medaliści
XIV Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles

Wszyscy Polacy mogą być dumni z naszych zawodników z niepełnosprawnością intelektualną pokazali bowiem oni wolę walki i sportowego ducha! 29 złotych krążków, 18 srebrnych i 19 brązowych - tak wygląda bilans polskiej reprezentacji na XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles!!

Olimpijczycy

Dwaj chłopcy: Andrzej Nowak i Marek Prus z gminy Gościno
reprezentowali Polskę w koszykówce i zdobyli brązowy medal

Jest to wielkie i wspaniałe osiągnięcie na skale światową. W ceremonii dekoracji uczestniczył konsul RP w Los Angeles Mariusz Brymora, jak przyznał, jest pod wrażeniem sportowego festiwalu z przepięknymi polskimi akcentami. Na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych rywalizowało w Mieście Aniołów ponad siedem tysięcy zawodników ze 177 krajów. W 15 dyscyplinach wystąpi ła 60-osobowa reprezentacja Polski - 31 kobiet i 29 mężczyzn.

Zwycięzcy

Jesteśmy bardzo dumni z naszych gościńskich medalistów i życzymy im wielu sukcesów i wytrwałości w drodze po następne zwycięstwa. Specjalne gratulacje składamy na ręce rodziców naszych medalistów i opiekunów SPSW „Okruszek” w Kołobrzegu.

Polecamy artykuły: